ขอบพระคุณ – บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

www.smartcity.click

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ผู้ให้บริการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สังคมได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งโดดเด่นในด้านเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

100/3 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 20
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Email : info@smartcity.click
Tel : 020989562